Beleid

Beleidsplan
Stichting Ekeunos
RSIN 856330942
Meipoortstraat 47
6981 DJ Doesburg
06-29248845

Inleiding
Oeganda is een onderontwikkeld land. Het grootste gedeelte van de bevolking woont nog in een hutje, zonder stromend water of elektriciteit. De politiek is corrupt. Sociale voorzieningen zijn er niet. Evenals een goed georganiseerde gezondheidszorg. Ieder zorgt voor zich. Wie vandaag te eten heeft, heeft geen zorgen. En morgen zien we wel weer.

Bestuur
Voorzitter: P.J. Vels-Heyting
Secretaris: M.I. Warringa
Penningmeester: C.A.M. Boef

Strategie
Stichting Ekeunos zet zich in voor projecten in Oeganda die zichzelf kunnen voortzetten. Activiteiten die georganiseerd worden, zijn altijd voor een van tevoren bekend gemaakt project.
De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Mocht Truus Groenendijk, de persoon die nu in Oeganda woont en werkt,  terug naar Nederland komen, en er komt geen opvolger in Oeganda, dan zal het saldo van de Stichting overgemaakt worden naar een gelijkwaardige stichting met ANBI status.

Beleid
Projecten moeten door leden van de Stichting worden opgezet en of uitgevoerd. En de stichting blijft projecten volgen door middel van regelmatige bezoeken en een persoon die in Oeganda woont en werkt.
Door middel van acties zal er geld worden ingezameld. Dit kunnen ook activiteiten met andere organisaties zijn zoals Rotary, Soroptimisten en dergelijke zijn.
De opbrengsten van de Stichting zijn alleen bedoeld voor de projecten. En een zeer beperkt gedeelte zal noodzakelijk zijn voor de kosten van bijvoorbeeld een website en eventuele bankkosten.
Het bestuur heeft diverse ‘vrienden van de stichting’ verworven die kosteloze medewerking verlenen aan diverse diensten en ontwikkelingen van de stichting.
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Bestedingsbeleid
De instelling besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten: opbouw school voor verstandelijk en of geestelijk beperkte jongeren.
Op lange termijn kunnen er nieuwe behoeften ontstaan waar de stichting dan naar zal kijken en beoordelen of deze behoefte past in de doelstelling van de stichting.

Beschikken over het vermogen van de stichting
Geen enkele persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts) persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.
Bij opheffing van de stichting zal er, indien er een batig saldo aanwezig is, het batig liquidatiesaldo overgemaakt worden aan een stichting met een ANBI status die een gelijksoortige doelstelling heeft.

Overige
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in de hoedanigheid verrichten werkzaamheden geen vergoeding. En in uitzonderingsgevallen een onkostenvergoeding mits niet bovenmatig. Het bestuur van de stichting heeft een onbezoldigde functie. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Administratieve organisatie
De administratie van de stichting wordt gevoerd door G. Warringa, secretaris van de stichting.
De financiële administratie wordt gevoerd door C. Boef.
De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door een nader aan te stellen accountant. Voor deze actie zullen wij actief in het netwerk van de stichting werven zodat de kosten beperkt blijven of zelfs gesponsord worden.
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website: www.ekeunos.nl